Đội nghi thức của trường chào mừng Đại Hội Đảng bộ xã Tân An nhiệm kỳ 2015 – 2020